Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2012

Madzix
Trzeba umieć, kochać życie.
Nawet jak to życie nie kocha nas.
— Małolat - Kochać Życie
Reposted fromTarragon Tarragon
Madzix
Nie jestem jak oni, ale mogę udawać
— Zeus - Pani D. Pies i Ja
Reposted fromTarragon Tarragon
Madzix
Niestety nie można oderwać się od wspomnień choć bardzo się tego pragnie...
Reposted fromemsik emsik
Madzix
Trzeba umieć, kochać życie.
Nawet jak to życie nie kocha nas.
— Małolat - Kochać Życie
Reposted fromTarragon Tarragon
Madzix
-Co ja mam z Tobą zrobić, Garfield? 
-Karm mnie, kochaj mnie i nie opuszczaj.
— Garfield
Reposted frommefir mefir
Madzix
- Jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie?
- Zakochałeś się?
- Wyspałem.
Reposted fromreksi0 reksi0
Madzix
Ja się nie odezwę, Ty się nie odezwiesz i tak to się skończy.
— już się skończyło.
Reposted frommadeliine madeliine vianats nats
Madzix
2969 e5bc
Reposted fromwindismystylist windismystylist vianats nats
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl